مشخصات و خلاصه کتاب 

خلاصه مطالب:

دروس شرح اشارات ، نمط نهم ، مقامات العارفين

کتاب گران سنگ «اشارات و تنبيهات» تأليف فيلسوف عظيم الشأن شيخ الرئيس ، ابن سينا است . مؤلّف عاليقدر سه نمط آخر اين کتاب را به مباحث عرفاني اختصاص داده است موضوع اين سه نمط عبارتند از : نمط هشتم در بهجت و سرور، نمط نهم در مقامات عارفان و نمط دهم در صدور آيات شگفت از نفس .

شرح نمط نهم حاصل سلسله دروس گران قدر استاد علامه حضرت آيت الله حسن زاده آملي است که در آن به شرح مقامات عارفين پرداخته شده است .

علامه بزرگوار، عالي ترين مطالب معرفتي در مراتب و مقامات عارفان را با تکيه به قرآن عرفان و برهان ضمن اين دروس بيان فرموده اند .

اين کتاب در بيست و هفت فصل تنظيم شده است 

فهرست مطالب کتاب:

شرح اشارات و تنبيهات

فصل اول

توضيحي دربارة نمط نهم

عرفان نظري و عملي

مقامات اختصاصي اهل عرفان

حقايق مخفي

تعلق به ملا اعلي

مشاهدات و ابتهاجات غير قابل تصور

فيوضات ظاهري

اندرز

داستان سلامان و ابسال

پيوند زبانها

أُحجيه چيست؟

معناي «سلامان» و «ابسال»

مراد از سلامان و ابسال، منقول از فخر رازي

داستان سلامان و ابسال در كتاب نوادر ابن عربي

سخن دوستانه

داستان سلامان و ابسال به روايت خواجه

مخفي كردن كتاب

تأويل روايت اول خواجه

داستان سلامان و ابسال به روايت دوم خواجه

قضاوت ابن طاووس

ادامة داستان

تأويل قصةسلامان و ابسال به روايت دوم خواجه (منسوب به ابن سينا)

فصل دوم

تعريف زاهد

اضطراب نفس، سد راه رشد

طهارت، وسيلة جلب رزق

معرفي عابد

اهميت ذكر

عارف كيست؟

اعراض و اقبال طالب

عبادت عارف

فصل سوم

عبادت زاهد

زهد عارف

فرمايشي ازمرحوم علامه

تأثير حالات انسان در تمثلات نفساني

جايگاه پيامبر اكرم

غرض زاهد و عابد  از عبادت با عرض عارف متفاوت است

فصل چهارم

اثبات نبوت

ارائه معجزه قولي يا فعلي

قرآن، معجز باقي پيامبر اسلام (ص)

تعيين پاداش و كيفر، و اقامة عدل

عبادت، مانع غفلت

تبيين استدلال بر لزوم نبوت و شريعت

جايگاه معجزات قولي

اشكالات فخر رازي

پاسخ خواجه نصير به اشكالات فخر رازي

اعتراض خواجه نصير بر فرمايش بوعلي

تلاش دانشمندان در اثبات نبوت و امامت

فصل پنجم

غرض عبادي عارف

اشكال و جواب

اشكال تعلق اراده به ذات الهي

پاسخ به اشكال تعلق اراده به حق تعالي

فصل ششم

مرحوم بودي طالب بهشت (زاهد و عابد)

لذت عارف

لطايفي در كلام شيخ رئيس

ناقص بودن لذتهاي حسي

تشبيه به كور

اجباري بودن زهد غير عارف

كم همتي زاهد

رسيدن زاهد و عارف به مطلوبشان

فصل هفتم

اولين درجة عارف

سر چيست؟

تأثير اراده در حركت به سوي خدا

مبادي حرکت ارادي

فصل هشتم: رياضت

رياضت و اهداف آن

ياوران را رياضت

كلام شيخ عبدالرزاق در تلطيف سر

ماهيت رياضت (در كلام خواجه)

اقسام رياضت، رياضت عقلي

حكايت دست يافتن استاد به كتاب آغاز و انجام خواجه

رياضت سمعي

غرض اصلي رياضت

تفاوت نفوس مكتفيه با انسانها معمولي

تبيين اهداف سه گانه رياضت

بيان هموار كنندگان راه رياضت

فصل نهم: وقت

فصل دهم: توغل

فصل يازدهم: استيفاز

فصل دوازدهم: انقلاب

فصل سيزدهم: تغلغل

فصل چهاردهم: مشيت

فصل پانزدهم: تعريج

فصل شانزدهم: تردد

فصل هفدهم: وصول

فصل هيجدهم: آفات راه وصول

فصل هيجدهم: آفات راه وصول

احباط

التفات به زهد

توجه به مطيع شدن نفس

شاد شدن به زينت نفس

فصل نوزدهم: بيان درجات تزكيه (تخليه)

بيان اجمالي درجات تحليه

متسغرق ديدن هر قدرت، علم و اراده‌ي در قدرت، علم و ارادة الهي

قرب نوافل و فرائض

متخلق شدن به اخلاق الهي

كثرت و وحدت

مقام وقوف

فصل بيستم: خلوص در عرفان

هدف از تحصيل عرفان

حركت، شرط شناخت است

عرفان براي عرفان

عرفان براي  معروف

قصور عبادت

كافي نبودن علم اليقين و برهان

نقش قوة خيال در تمثل حقايق

فصل بيست و يكم:‌اوصاف عارف

شكفتگي، تواضع ،‌ يكسان ديدن افراد

رضا

فصل بيست و دوم: احوال عارف

حال پيش از وصول

حال زمان وصول

فصل بيست و سوم: خصوصيات ديگر عارف

عارف، اهل تجسس نيست

غضب، عارف را سرگردان نمي كند

شيوة امر به معروف

پنهان نمودن احوال

فصل بيست و چهاردهم: شجاعت، جود، صفح، نسيان

ريشه يابي عصمت در امام

شجاعت، جود،‌ صفح،‌ نسيان

فصل بيست و پنجم: تفاوت ظاهري عرفا با يكديگر

اختلاف ظاهري مربوط به تفاوت خواطر و دواعي است

فصل بيست و ششم: حالات غير متعارف عارف

بي خودي

فصل بيست و هفتم: ياد او اندر خور هرهوش نيست.

بلندترين تعبيرات، از معصومات صادر شده است.

آستان حضرت حق، دست يافتني نيست.

لزوم مناسبت